مجله الکترونیکی
[ نسخه آزمایشی ]
کد خبر : ۲۳۲
زمان انتشار : ۱۱:۳۹ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۷

آمریکا جرئت ورود به جنگ با سوریه را ندارد

اینکه آمریکا با ۵۹ موشــک به پایگاه هوایی شعیرات که دومین پایگاه هوایی ســوریه است، حمله کرده است نمی تواند نشان دهنده آغاز یک جنگ از سوی آمریکا علیه دولت ســوریه باشــد، زیرا آمریکا جرئــت ورود به یک جنگ را ندارد و در داخل این کشور بسیاری از مردم نسبت به این موضوع به صورت […]

اینکه آمریکا با ۵۹ موشــک به پایگاه هوایی شعیرات که دومین پایگاه هوایی ســوریه است، حمله کرده است نمی تواند نشان دهنده آغاز یک جنگ از سوی آمریکا علیه دولت ســوریه باشــد، زیرا آمریکا جرئــت ورود به یک جنگ را ندارد و در داخل این کشور بسیاری از مردم نسبت به این موضوع به صورت جدی معترض هستند.

اقدام آمریکا در حمله به ســوریه بر خلاف مقررات بین المللی و دخالت در امور داخلی کشوری مســتقل و همچنین اعلام جنگ علیه یک کشور مستقل عضو سازمان ملل اســت. حمله موشکی به ســوریه از سوی دیگر پایبند نبــودن آمریکایی ها به قوانین بین المللی و رعایت نکردن حقوق ســایر کشورها را نشــان می دهد. هرچند آمریکا تحت چارچوب بحث اســتفاده از ســلاح شــیمیایی این حملات را انجام داده است، اما هدف اصلی آن ها تضعیف نظام بشار اسد و ایجاد یک توازن جدید در صحنه سوریه می باشد. در یکی دو ســال اخیر تغییرات زیادی در معادلات ســوریه انجام شده است و دولت ســوریه موفق به آزادی حلب، تدمر، شرق حلب و مناطقی در اطراف دمشــق شــده اســت؛ همچنیــن در بســیاری از مناطق نیروهای مسلح یا تسلیم شده اند و یا برخی مناطق را به نیروهای دولتی تحویل داده اند که این شرایط نشان دهنده تغییر معادلات به سمت نظام سوریه است.

بنابراین می توان گفت، آمریکا به دنبال ادامه بحران در ســوریه اســت، اینکه آمریکا با ۵۹ موشــک به پایگاه هوایی شعیرات که دومین پایگاه هوایی ســوریه است، حمله کرده است نمی تواند نشان دهنده آغاز یک جنگ از سوی آمریکا علیه دولت ســوریه باشــد، زیرا آمریکا جرئــت ورود به یک جنگ را ندارد و در داخل این کشور بسیاری از مردم نسبت به این موضوع به صورت جدی معترض هستند. دولت آمریکا به دلیل شرایط داخلی تنها سعی دارد ضربه ای را وارد کند و از صحنه به دور باشــد؛ بنابراین حمله ترامپ به ســوریه بیشتر به یک حرکت نمایشی شــبیه است تا یک جنگ، زیرا اساساً آمریکا تــوان حمله نظامی و ایجاد یک جنگ دیگــر در منطقــه را نــدارد واز طریق چنین حرکات نمایشــی صرفاً می خواهــد از طریق رسانه ها یک جنگ را به نمایش بگذارد و نوعی جدیت و قدرت خود را در سیاست خارجی به دیگر کشورها ارائه دهد. از طرفی حمله موشــکی از سوی کشوری انجــام گرفته اســت که مدعــی مقابله با تروریسم است، بدون تردید حمله موشکی آمریکایی هــا بــه ســوریه نشــان دهنده دروغگویی در مقابله با تروریســم می باشد، بنابرایــن آمریکا نه تنها بــه دنبال مقابله با تروریســم نیســت بلکه به دنبال تأمین منافع خود از هر عملی اســتفاده می کند و می توان گفت که دست ترامپ هم در دست تروریست هاست.

قطعاً ادامه چنین فرایندی از ســوی آمریکا منجر به درگیری مســتقیم با روسیه خواهد شــد، زیرا اگرچه تاکنون به روسیه حمله ای نشده و بهانه ای برای درگیری مستقیم ایجاد نشده است اما ادامه چنین فرایندی ممکن است این شرایط را ایجاد کند و آمریکا از ایجاد این شرایط بشدت گریزان می باشد؛ همچنین آمریکا سعی دارد با این اقدام خود یک وجهه جهانی و نمایــش قدرتی انجام دهد و تلاش کند تا توازن معادلات در سوریه را تغییر دهد، اگرچه این اقدام نابخردانه آمریکا بدون تردید تبعات جهانی جدی به دنبال خواهد داشت. در این زمینه مقوله های حقوقی نیز وجود دارد که متأســفانه به علت ســاختارهای قــدرت در صحنه بین المللــی که مبتنی بر قدرت نظامی اســت در جای خود قابل بحث است اما به صورت واقعی تأثیرگذاری چندانی در عرصه بین المللی ندارد.
منبع:قدس

ارسال نظر
( انصراف از پاسخگویی )
مرا از نظرات بعدی با خبر کن
مرا فقط از پاسخ به نظرم با خبر کن
کلید را به سمت چپ بکشید

اولین دیدگاه را برای این مطلب ارسال کنید.

صدا و سیما هیچ وقت به صورت شفاف از همین نظرسنجی ها و میزان مخاطبان و رضایت آنها صحبت نکرده است. کاش صدا و سیما می گذاشت همین جشنواره مردمی را جای دیگری به غیر از صدا وسیما برگزار می کرد. کاش صدا و سیما می گفت دغدغه اصلی مردمش چیست و آنها چه چیزهایی از رسانه ملی می خواهند. کاش صدا و سیما می گفت که مهمترین ایراداتش در برنامه های رادیویی و تلویزیونی چیست که مخاطبانش روز به روز کاهش دارد نه افزایش!

متین مسلم

آیا امید بازگشت آرامش پایدار به خلیج فارس هست؟ | ۲ منطق متناقض یک دیپلماسی